Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên  năm 2020

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

 

02466647139