BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Chủ tịch HĐQT:             Bà Lương Thị Quỳnh Châu
 2. Ủy viên HĐQT:              Ông Bùi Đắc Ngư
 3. Ủy viên HĐQT:              Ông Đặng Thanh Dương

II. BAN KIỂM SOÁT

 1. Trưởng ban kiểm soát:    Ông Đinh Văn Nghịnh
 2. Thành viên BKS:               Ông Trần Văn Thành
 3. Thành viên BKS:               Bà Nguyễn Thị Thảo

III. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 1. Tổng giám đốc:              Ông Bùi Đắc Ngư
 2. Phó tổng giám đốc:       Ông Đặng Thanh Dương
 3. Phó tổng giám đốc:       Ông Lê Anh Tuấn

IV. CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

 1. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH                  Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thảo
 1. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN                        Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thu Phương
 1. PHÒNG KẾ HOẠCH KỸ THUẬT                      Trưởng phòng: Ngô Văn Thắng
 1. BAN ĐIỀU HÀNH SỐ 1                                    Giám đốc : Hoàng Tiến Dũng
 1. BAN ĐIỀU HÀNH SỐ 2                                     Giám đốc: Phạm Văn Võ
 1. BAN ĐIỀU HÀNH SỐ 3                                    Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thanh
 1. BAN ĐIỀU CHỈ HUY CÔNG TRÌNH 1             Chỉ huy trưởng: Thân Văn Tuấn
 1. BAN ĐIỀU CHỈ HUY CÔNG TRÌNH 2              Chỉ huy trưởng: Nguyễn Ngọc Thanh
 1. BAN ĐIỀU CHỈ HUY CÔNG TRÌNH 3              Chỉ huy trưởng: Trịnh Đình Hùng