ACE 6 VIỆT NAM tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 17/7/2020 tại Phòng họp Tầng 1, tháp II Tòa Lanmak Tower N04B, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam (ACE 6 VIỆT NAM) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Tham dự đại hội có các cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu 1.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.Đại hội đã nghe báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu năm 2020. ACE 6 VIỆT NAM  là  một đơn vị mới thành lập và hoạt động độc lập từ tháng 04/2019 với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt từ ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực của đội ngũ quản lý và CBCNV, kết thúc năm 2019 với Giá trị sản lượng đat 290,64 tỷ đồng, doanh thu đạt 152.605 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,749 tỷ đồng.

Báo cáo cũng đề ra các chỉ tiêu  kế hoạch SXKD chính năm 2020, theo đó, giá trị sản lượng dự kiến 551,75 tỷ đồng , doanh thu dự kiến 506,34 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ≈ 2,01 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu từ 8-10 %; thu nhập bình quan của người lao động 9,5 triệu đồng.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Báo cáo cũng đưa ra các giải pháp cơ bản về vốn, về nguồn nhân lực, các giải pháp đối với từng lĩnh vực xây dựng, vận dụng linh hoạt nắm bắt các cơ hội hợp tác và các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu.

Hội đồng quản trị đã chỉ ra được những hạn chế, tồn tại và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong năm vừa qua về việc xác định mục tiêu, về thu hút và sử dụng các nguồn lực, về công tác nhân sự… để quản trị, điều hành tốt hơn trong thời gian tới.

Định hướng mục tiêu cho năm 2020 được HĐQT đưa ra bám sát tình hình thực tế với sự cẩn trọng, để đạt được sự tăng trưởng nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định, bền vững. Các mục tiêu tổng quát như sau;

TT Chỉ tiêu kế hoạch ĐVT Giá trị Ghi chú
1 Giá trị tổng sản lượng Tỷ đồng 551,75
2 Doanh thu chưa VAT Tỷ đồng 506,34  
3 Thu hồi vốn Tỷ đồng 462,90
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 2,506
5 Thuế TNDN Tỷ đồng 0,501
6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 2,005
7 Vốn điều lệ Tỷ đồng 15,00
8 Tỷ lệ cổ tức /Vốn Điều lệ dự kiến % 8% ÷ 10%
9 Trích lập các quỹ (Theo LNST)    
9.1 Quỹ đầu tư phát triển (15%) Tỷ đồng 0,301  
9.2 Quỹ dự phòng tài chính (3%) Tỷ đồng 0,060  
9.3 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) Tỷ đồng 0,060  
9.4 Khen thưởng HĐQT (1%) Tỷ đồng 0,020  
9.5 Lơi nhuận chưa phân phối để lại năm sau (3%) Tỷ đồng 0,060  
10 Thu nhập bình quân của người lao động Tr.đồng/ng/th 9,5

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACE 6 Việt Nam đã đạt được trong năm 2019, các cổ đông đồng thời ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt và quyết liệt trong điều hành doanh nghiệp của HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty.

Đại hội cổ đông năm 2020 có nghĩa quan trọng, đánh đấu nhiệm kỳ thứ nhất (2019-2024) của HĐQT và cũng trong Đại hội này Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2020 vì lý do cá nhân. 

Trong Đại hội lần này đã lựạ chọn, đề cử và bầu bổ sung vào chức danh Thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau; Trúng cử vào các vị trí thành viên HĐQT là Bà Lương Thị Quỳnh Châu; Thành viên BKS là Ông Đinh Văn Nghịnh với sự nhất trí 100% của các cổ đông.

Một số hình ảnh của Đại hội: